Samenwerkende partners

Bij de ontwikkeling van Verbeterjehuis zijn verschillende partijen betrokken in de totstandkoming van het platform. De betrokken partijen en hun rol bij Verbeterjehuis wordt hieronder verder toegelicht.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor het nationaal beleid rond energiebesparing in de gebouwde omgeving en vanuit die hoedanigheid ook betrokken bij de ontwikkeling van het platform Verbeterjehuis. Het ministerie is opdrachtgever en concessieverlener voor de ontwikkelende partijen Woonconnect en Greenhome.

Woonconnect

Woonconnect en Greenhome zijn na een Europese aanbestedingsprocedure geselecteerd voor de ontwikkeling van de uitgebreide 3D-keuzehulp, het register voor aanbieders van verduurzamingsmaatregelen en financiering en een offertetool.

Milieu Centraal

Milieu Centraal is het kenniscentrum voor duurzaam leven, en geeft consumenten praktische tips en adviezen voor iedere duurzame stap: van afval scheiden tot zonnepanelen kopen.

Milieu Centraal staat voor betrouwbare informatie; nuchter, feitelijk, praktisch. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op (wetenschappelijk) onderzoek. Onze onderzoekers houden een uitgebreide kennisbasis continu up-to-date. Een adviesronde onder bedrijven, branches, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen zorgt voor diversiteit en draagvlak. Een wetenschappelijke adviesraad vormt het sluitstuk van de kwaliteitsborging, de leden zijn verbonden aan een onderzoeksinstituut of universiteit.

Milieu Centraal is een onafhankelijke stichting en wordt voor ongeveer 80 procent door subsidies van de overheid gefinancierd. De organisatie heeft een samenwerking met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat (EZK).

www.milieucentraal.nl

RVO

De Rijksoverheid zet zich onder andere in voor een uitstekend ondernemersklimaat en voor verduurzaming van onze economie. Ministeries stippelen daar beleid voor uit. De taak om dit beleid uit te voeren ligt voor een belangrijk deel bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ondernemend Nederland kan bij RVO terecht met vragen op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Onze specialisten maken zich dag in dag uit sterk om ondernemende Nederlanders en beleidsmedewerkers vooruit te helpen. Wij bieden voorlichting en advies, financiering, de juiste contacten of gewoon een goed gesprek. We stellen regelingen op, voeren ze uit en zorgen dat wetten en regels worden nageleefd.

RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het team Duurzaam Bouwen van RVO werkt mee aan het platform Verbeterjehuis. Zij doet dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie over RVO: www.rvo.nl

Rol van de energieloketten

In vrijwel alle gemeenten zijn energieloketten actief die bewoners informeren en beschikbaar zijn voor persoonlijk contact en ondersteuning. Op verbeterjehuis.nl wordt naar deze energieloketten doorverwezen voor verdiepende vragen of persoonlijk contact via mail, telefoon of op locatie.

Toelichting ontwikkelproces Platform Verbeterjehuis

Het platform Verbeterjehuis komt voort uit de afspraken in het Klimaatakkoord uit 2019 over een landelijk digitaal platform voor informeren en ontzorgen van bewoners en gebouweigenaren bij verduurzaming. Verbeterjehuis bestaat als relatief eenvoudige online rekenmodule (quickscan) voor verduurzaming van woningen sinds 2009, vanuit Milieu Centraal. Sinds 1 januari 2020 is Verbeterjehuis de voorloper van het platform, met naast de quickscan ook oriƫnterende informatie (vanuit de campagnesite Energiebesparendoejenu.nl), de Energiesubsidiewijzer en een zoekmodule voor het energieloket in je gemeente.

Naar aanleiding van de afspraken in het Klimaatakkoord worden in de tweede helft van 2022 de volgende aanvullende functionaliteiten toegevoegd of aangepast aan Verbeterjehuis:

  • een rekenkern op basis van het Maatwerkadvies volgens de NTA8800
  • een uitgebreide 3D-keuzehulp met inbegrip van een offerte-tool
  • een database met uitgebreide zoekfunctionaliteit voor aanbieders van verduurzamingsmaatregelen
  • een database met uitgebreide zoekfunctionaliteiten voor aanbieders van financiering voor verduurzamingsmaatregelen.

Woonconnect en Greenhome zijn na een Europese aanbestedingsprocedure geselecteerd voor de ontwikkeling van deze extra functionaliteiten.

De overeenkomst voor het platform tussen BZK en de ontwikkelende partijen Woonconnect en Greenhome is voor een gedeelte vormgegeven in een concessie. Een belangrijke reden om voor de vorm van een gedeeltelijke concessie te kiezen is concreet vorm te geven aan de publiek-private samenwerking. Het gedeelte van het platform dat gaat over het koppelen van vraag en aanbod is niet vanzelfsprekend passend bij de overheid. De vorm van een concessie past om dit meer nadrukkelijk bij de markt te plaatsen. Weliswaar binnen de spelregels die zijn opgesteld om onafhankelijkheid te waarborgen. Zo zijn bijvoorbeeld de uitgangspunten van de rekenmethodiek geaccordeerd door RVO en inzichtelijk gemaakt in deze kennisbank en gelden er voorwaarden voor het hanteren van gelijke toetredingseisen voor alle gebruikers van het platform en een gelijk speelveld.

Een adviesgroep is ingericht om advies te geven over het platform. De adviesgroep bestaat, naast de bovengenoemde partijen, uit Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), VENIN (vereniging voor na-isolatie bedrijven), Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Vereniging van financieringsondernemingen in Nederland (VFN), Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), het Warmtefonds en EZK. Vereniging Eigen Huis is als agenda lid betrokken bij de adviesgroep.