Subsidie Groene, gezonde en klimaatbestendige steden en dorpen Provincie Utrecht

Voor:
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenwatertuin
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Overige groene maatregelen
 • Groene daken/gevels
 • Geveltuin
 • Regenton

Bij de provincie Utrecht kunnen rechtspersonen (VvE's, woningcorporaties, etc) subsidie aanvragen voor initiatieven die bijdragen aan de ambities van klimaatadaptatie, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor initiatieven die de omgeving groener, gezonder en klimaatbestendiger maken. De activiteiten moet ten minste bijdragen aan twee van deze drie hoofddoelen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Ingrepen in de fysieke leefomgeving, zoals vervangen van tegels door biodivers groen of maatregelen voor wateropvang en infiltratie, zoals een regenwatersystem of wadi
 • De voorbereiding of aanleg van een biodivers groen dak van minstens 40 vierkante meter of groene gevel. Eventueel in combinatie met het versterken van de dakconstructie voor een biodivers groen dak

Bedragen

 • Het minimale subsidiebedrag is € 2000 en kan maximaal € 50.000 bedragen. Je krijgt maximaal 50% van de werkelijk gemaakte kosten vergoedt
 • In een 'versteende' wijk kun je maximaal € 60.000 krijgen, tot maximaal 75% van de werkelijk gemaakte kosten

Belangrijkste voorwaarden

 • Je vraagt de subsidie aan voordat je begint met de uitvoering
 • De activiteit wordt binnen 24 maanden na verstrekking van de subsidie uitgevoerd
 • Bij ingrepen in de fysieke leefomgeving: de binnen de activiteit aan te brengen beplanting mag niet invasief zijn en moet voor minimaal 50 procent uit inheemse beplanting te bestaan en/of uit beplanting die aantoonbaar een bijdrage levert aan de biodiversiteit
 • Ook moet het resultaat van een ingreep in de fysieke leefomgeving voor minimaal 5 jaar na oplevering onderhouden en in standgehouden
 • Indien de subsidiabele activiteit (mede) op gronden van derden wordt uitgevoerd, dient er sprake te zijn van voorafgaande toestemming van deze partij

Milieu Centraal noemt op deze pagina alleen de belangrijkste voorwaarden en probeert die zo actueel mogelijk te houden. Maar soms verandert er iets; je kunt hier dus geen rechten aan ontlenen. Kijk altijd voor meer informatie en alle actuele voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.