Logo Rijksoverheid

Subsidie Reductie energiegebruik Amsterdamse woningen

Voor:
 • Woningisolatie
 • Kleine energiebesparende maatregelen
 • Overige energie maatregelen

Eigenaar-bewoners en huurders kunnen een cadeaubon van € 70,- aanvragen voor eenvoudige energiebesparende maatregelen in hun woning.

Alleen particuliere woningeigenaren kunnen deze subsidie aanvragen. Je kan een cadeaubon ontvangen voor:

 • ra­di­a­tor­fo­lie
 • tocht­strips of ki­t­ar­ti­ke­len
 • iso­la­tie­ma­te­ri­aal voor ver­war­mings­bui­zen
 • led­lam­pen
 • con­tact­scha­ke­laar
 • ra­di­a­tor­ven­ti­la­to­ren
 • ener­giema­na­gers
 • wa­ter­be­spa­ren­de (dou­che)kop­pen

De lijst is langer. Kijk voor de actuele lijst op de website van het Regionaal Energieloket

 

Bedrag

€ 70

 

Voorwaarden

 • Je moet als huur­der of ei­ge­naar-be­wo­ner in Am­ster­dam wo­nen.
 • Je kunt per adres 1 ca­deau­bon krij­gen.
 • Je moet het geld bin­nen een maand na uit­gif­te van de ca­deau­bon be­ste­den bij deel­ne­men­de web­shops of bouw­mark­ten.
 • Je kunt het geld al­leen be­ste­den bij web­shops en bouw­mark­ten die mee­doen aan deze re­ge­ling. De win­kels staan op de web­si­te van het Re­gi­o­naal Ener­gie­lo­ket.
 • Je mag het geld al­leen be­ste­den aan pro­duc­ten of dien­sten waar­van be­we­zen is dat u er ener­gie mee be­spaart.
 • Op de ca­deau­bon zijn de al­ge­me­ne ac­tie­voor­waar­den van het Re­gi­o­naal Ener­gie­lo­ket van toe­pas­sing.