Logo Rijksoverheid

Subsidie Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen in Utrecht

Voor:
 • Tegels uit tuin verwijderen
 • Regenwatertuin
 • Regenpijp afkoppelen van riool
 • Overige groene maatregelen
 • Groene daken
 • Geveltuin

Bij de provincie Utrecht kun je subsidie aanvragen voor initiatieven die bijdragen aan de ambities van klimaatadaptatie, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.

Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit deze regeling zijn bijvoorbeeld de realisatie van groene daken en/of gevels, vergroenen van bedrijventerreinen, inhuren van een adviesbureau voor het opzetten van een lokale hitteplannen, realisatie buurt- of geveltuinen, collectief ontstenen van tuinen etc.

Subsidie kan worden verstrekt aan partijen zoals collectieven van minimaal vijf bewoners, woningcorporaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties, sport-, onderwijs-, en kennisinstellingen en gemeenten.

Bedragen

 • Het minimale subsidiebedrag is € 2000 en kan maximaal € 50.000 bedragen. Voor de categorie groene daken geldt een maximum van € 25.000.
 • Bij subsidiabele kosten geldt een subsidiepercentage van maximaal 50 procent.
 • Stapeling met subsidies afkomstig van andere subsidieregelingen is verder toegestaan.

Belangrijkste voorwaarden

 • De activiteit wordt binnen 24 maanden na verstrekking van de subsidie uitgevoerd.
 • Waar het ingrepen in de fysieke leefomgeving betreft dient de binnen de activiteit aan te brengen beplanting niet invasief te zijn en voor minimaal 50 procent uit inheemse beplanting te bestaan en/of uit beplanting die aantoonbaar een bijdrage levert aan de biodiversiteit.
 • Waar het ingrepen in de fysieke leefomgeving betreft wordt het resultaat van de activiteit voor minimaal 5 jaar na oplevering onderhouden en in standgehouden.
 • Indien de subsidiabele activiteit (mede) op gronden van derden wordt uitgevoerd, dient er sprake te zijn van voorafgaande toestemming van deze partij.
 • Indien er sprake is van wetenschappelijk onderzoek, worden de resultaten van dit onderzoek open access beschikbaar gesteld.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.